Ανάλυση των αιτήσεων για την προκήρυξη 5K/2015

Τα ΜΜΕ είχαν μιλήσει για 70000 αιτήσεις. Ο ΑΣΕΠ λέει 27665. Και να υπολογίσουμε την ενδεχόμενη ακύρωση μερικών αιτήσεων λόγω ελλιπούς φακέλου, πάλι δε βγάζει νόημα.

“Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν συνολικά 27.665 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
  • 9.475 αιτήσεις για την κάλυψη 374 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 18.190 αιτήσεις για την κάλυψη 316 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μια θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 38.694 και αναλύεται ανά κλάδο-ειδικότητα ως εξής:”
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 495
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 84
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1.225
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 747
ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΕΥΤΩΝ 635
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 60
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 79
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5.444
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ 1.614
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 463
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 394
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 160
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 130
ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.  11.530
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2.480
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1.453
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8.633
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 295
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.181
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6.928
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 131
ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1.376
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 794
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 426
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 166
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 596
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 705
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε.
27.164
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 38.694

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.