Προτάσεις ΤΕΠ

ΠΡΟΣ: Τον κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ο Ευαγγελισμός»

 

Κύριε Διοικητά,

 

Μετά από απόφασή σας συγκροτήθηκε επιτροπή για να εξετάσει τη σημερινή λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και να υποβάλλει προτάσεις για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους προσερχόμενους ασθενείς.

Μετά από διαβούλευση των μελών της με την τεχνική υπηρεσία και με εργαζομένους στο νοσοκομείο, η επιτροπή υποβάλει τις παρακάτω διαπιστώσεις για τη σημερινή λειτουργία του ΤΕΠ και τις αντίστοιχες προτάσεις για την βελτίωσή της..

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

α) Ο συνολικός χώρος του ΤΕΠ, όπως έχει σχεδιαστεί, δεν είναι λειτουργικός και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του νοσοκομείου. Δέχεται μεγάλο αριθμό ασθενών (μεταξύ 1000 και 1500 ανά γενική εφημερία), σημαντικό ποσοστό των οποίων δεν είναι πραγματικά επείγοντα περιστατικά, που ελλείψει πρωτοβάθμιας φροντίδας καταφεύγουν στα ΤΕΠ. Αποτέλεσμα τούτου είναι να συσσωρεύονται στον χώρο του ΤΕΠ μαζί τα επείγοντα και χρόνια περιστατικά, καθώς και μεγάλος όγκος ανασφάλιστων ατόμων  τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Ο Ευαγγελισμός, σαν κεντρικό, τριτοβάθμιο νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων, δέχεται ασθενείς από όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Ελλάδος. Το αποτέλεσμα είναι να λειτουργεί ταυτόχρονα σαν πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, και τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

β) Οι εργαστηριακές και ακτινολογικές υποδομές του ΤΕΠ είναι αναπτυγμένες μακριά από τα ιατρεία και επίσης δεν επαρκούν.

γ) Λειτουργούν ιατρεία σε χώρους μακριά από τον κεντρικό νοσηλευτικό άξονα του ΤΕΠ (νευρολογικό, ΩΡΛ, ουρολογικό), με αποτέλεσμα η δραστηριότητά  τους και η συνεργασία τους με τα υπόλοιπα ιατρεία να καθίσταται δυσχερής.

δ) Το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει το μεγάλο φορτίο των προσερχόμενων. Σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας απαιτείται ένας νοσηλευτής ανά δεκαοκτώ με είκοσι προσελεύσεις (1/18 με 1/20). Με την υπάρχουσα στελέχωση αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής ανά πενήντα επτά περίπου προσελεύσεις (1/57), λαμβάνοντας το μέσον όρο τον 1200 προσελεύσεων ανά γενική εφημερία. Η σημερινή ανεπαρκής αυτή στελέχωσή του ΤΕΠ έχει ως αποτέλεσμα την πολύωρη αναμονή των ασθενών, και το αναξιοπρεπές εργασιακό ωράριο και φόρτο εργασίας των εργαζομένων

ε) Δεν υπάρχει  τμήμα διαλογής, ικανό να κατευθύνει τον ασθενή στην πιο σωστή και άμεση ιατρική φροντίδα από την ανάλογη ειδικότητα, πράγμα που οδηγεί σε επικίνδυνη και πολύωρη περιπλάνηση των ασθενών μεταξύ διαφόρων αναρμόδιων ιατρικών ειδικοτήτων.

στ) Δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη στο ΤΕΠ που να διευκολύνει το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο. Η γραμματειακή αυτή εργασία ως εκ τούτου μεταβιβάζεται στους  νοσηλευτές, τους ιατρούς, και δυστυχώς στους ίδιους τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, οι οποίοι παραμένουν ως εκ τούτου εντός του χώρου εξέτασης.

ζ)Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην τελική διεκπεραίωση των περιστατικών. Εκτός από τους προαναφερθέντες λόγους, στις αιτίες συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά των ασθενών μεταξύ διαφόρων ιατρείων και ειδικοτήτων, η απουσία ειδικευμένων ιατρών στον χώρο του ΤΕΠ οι οποίοι θα ήταν σε θέση να λάβουν την τελικές αποφάσεις, και η καθυστέρηση στην διενέργεια ακτινολογικών εξετάσεων και λήψεως εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

η) Η εργασία του ιατρικού προσωπικού στις συνθήκες του ΤΕΠ είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Μεταξύ των σημαντικότερων εμποδίων στο έργο αυτό  περιλαμβάνονται η μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών και τραυματιοφορέων και ο κατακλυσμός του εξεταστικού χώρου από πλήθος. Λόγω η απουσίας χώρου αναμονής των ασθενών και των συνοδών τους, και λόγω ακατάλληλου προσωπικού ασφάλειας που να επιβάλει την τάξη, ο χώρος του ΤΕΠ συνωστίζεται τόσο που να κάνει σχεδόν αδύνατη την απρόσκοπτη λειτουργία του ιατρικού προσωπικού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

 

Η ολοκληρωτική κατεδάφιση και ο χωροταξικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός του ΤΕΠ σαν ενδεδειγμένη λύση απαιτεί σημαντικό χρόνο και πόρους, σχέδια ανέφικτα στη σημερινή συγκυρία. Να σημειωθεί ότι ο χώρος του ΤΕΠ έχει πρόσφατα δις ανακατασκευαστεί, με τελευταία φορά το 2004. Η μερική κατεδάφιση είναι επίσης ανέφικτη λόγω της στατικής του κτηρίου και ως εκ τούτου της καταστροφής σημαντικών σημερινών υποδομών που θα προκύψει.

Καταλήγουμε λοιπόν στις εξής λειτουργικές παρεμβάσεις που κρίνουμε ως απαραίτητες, η πραγματοποίηση των οποίων δεν θα δυσχεράνει την ομαλή λειτουργία του ΤΕΠ και δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον οικονομικό προγραμματισμό του νοσοκομείου:

 

 1. Άμεση πρόσληψη και στελέχωση του ΤΕΠ με υπερδιπλάσιο από το σημερινό αριθμό νοσηλευτών ΤΕ και τραυματιοφορέων.
 2. Δημιουργία τμήματος διαλογής ασθενών στον ενιαίο χώρο της γραμματείας και του γραφείο Προϊσταμένης, με μετακίνηση του γραφείου αυτού στον χώρο απέναντι από το ορθοπαιδικό ιατρείο. Η στελέχωση του τμήματος αυτού θα πρέπει να γίνει από ειδικά εκπαιδευμένο στην επείγουσα ιατρική νοσηλευτικό προσωπικό και μόνιμων εξειδικευμένων ιατρών. Για την οργάνωση, στελέχωση, και τον εξοπλισμό του χώρου αυτού προτείνεται η σύσταση ειδικής επιτροπής και ομάδας διαλογής.
 3. Εξοπλισμός της αίθουσας αναζωογόνησης-τραύματος με δύο ή τρεις ακίνητες κλίνες κατάλληλες για πολυτραυματίες, χειρουργικά φώτα και μηχανήματος ακτινογραφιών στην οροφή, καθώς και φορητού υπερηχογραφικού μηχανήματος FAST (Εστιασμένη Υπερηχογραφική Εκτίμηση Τραύματος), με εκπαίδευση του προσωπικού της ομάδας τραύματος  για τη χρήση των μηχανημάτων αυτών. Η ύπαρξη των εγκαταστάσεων αυτών εξυπηρετεί την ανάγκη μή μετακίνησης του ασταθούς και βαρέως πάσχοντα για τη διενέργεια του βασικού ελέγχου. Το ακτινολογικό μηχάνημα θα πρέπει να ψηφιακής τεχνολογίας (ώστε να μην χρήζει εμφανιστηρίου), να έχει ενσωματωμένο Bucky και τραυματιολογική κλίνη. Να σημειωθεί η ένσταση των ακτινολόγων για τη σημασία του μηχανήματος υπερήχων FAST στη διάγνωση και αντιμετώπιση του τραύματος.
 4. Δημιουργία ομάδα τραύματος, η οποία θα απαντά άμεσα σε κλίση από τα ηχεία του νοσοκομείου ή σε ξεχωριστό ασύρματο τηλέφωνο. Η ομάδα χρήζει στελέχωσης με επικεφαλή ιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό με εξειδίκευση στην επείγουσα ιατρική. Το προσωπικό αυτό θα ασχολείται αποκλειστικά με τα περιστατικά αυτά, καθώς η ενασχόλησή του με άλλους ασθενείς μειώνει την αποτελεσματικότητά αντιμετώπισης των περιστατικών αυτών. Σύνταξη και εφαρμογή σαφούς πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία και του βαρέως πάσχοντα.
 5. Συνιστάται η ξεχωριστή και αυτόνομη λειτουργία και εποπτεία του ΤΕΠ.
 6. Δημιουργία χώρου αναμονής των συνοδών στο σημερινό χώρο του τμήματος κίνησης και μεταφορά του τελευταίου στον χώρο του νευρολογικού και ωτορινολαρυγγολογικού ιατρείου.
 7. Μετακίνηση απομακρυσμένων ιατρείων πλησίον του παθολογικού-χειρουργικού άξονα, σύμφωνα με το πλήθος και το είδος των περιστατικών που εξυπηρετεί (περιπατητικοί ή μη ασθενείς, βαρέα περιστατικά): α) το νευρολογικό ιατρείο στο πνευμονολογικό ιατρείο, β) το πνευμονολογικό ιατρείο στον χώρο ανάνηψης, γ) το ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο στο ρευματολογικό και στο οφθαλμολογικό ιατρείο, δ) το οδοντιατρικό ιατρείο στο αντίστοιχο τακτικό ιατρείο στο παλαιό κτήριο, ε) το νεφρολογικό και το ρευματολογικό ιατρείο να λειτουργεί εντός του παθολογικού ιατρείου, στ)το οφθαλμολογικό ιατρείο στο οδοντιατρικό ιατρείο ή στο τακτικό ιατρείο στο παλαιό κτήριο, ζ)παραμονή του ουρολογικού ιατρείου στον υπάρχοντα χώρο ή μετακίνησή του στο αντίστοιχο τακτικό στο παλαιό κτήριο, η)μετακίνηση του γραφείου της κοινωνικής υπηρεσίας σε άλλο χώρο.
 8. Λειτουργία του γραφείου εντολών κατά τη γενική εφημερία σε χώρο πλησιέστερο στο ΤΕΠ. Η πρόταση για τη μετακίνησή του κατά τις ώρες της γενικής εφημερίας στο σημερινό χώρο αναμονής των συγγενών πλησίον του νευρολογικού ιατρείου αντιμετωπίστηκε από ενστάσεις από τα μέλη της επιτροπής, καθώς έτσι προβλέπεται η συσσώρευση ατόμων στο διάδρομο αυτό και εμπόδιση της μετακίνησης ασθενών και φορείων από το σημείο αυτό.
 9. Μετακίνηση του χώρου ανάπαυσης των εργαζομένων και των τραυματιοφορέων μακριά από τον βασικό άξονα, και αξιοποίηση του χώρου αυτού ως γραφείο εντολών.
 10. Μόνιμη παραμονή τραυματιοφορέων στο σταθμό απέναντι από το χώρο διαλογής, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται άμεσα στα βαρέα περιστατικά.
 11. Μόνιμη παραμονή εντός του παθολογικού, χειρουργικού, και ορθοπαιδικού ιατρείου τραυματιοφορέων οι οποίοι θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες των ασθενών στα ιατρεία αυτά
 12. Μετατροπή του χώρου μόνωσης πλησίον της εισόδου του καρδιολογικού ιατρείου σε νοσηλευτικό χώρο.
 13. Πρόβλεψη χώρων για τα αποδυτήρια του προσωπικού του ΤΕΠ, ξεχωριστό για άνδρες και γυναίκες.
 14. Ενοποίηση του παθολογικού και καρδιολογικού ιατρείου μέσω εσωτερικής θύρας στο γραφείο ιατρών του παθολογικού.
 15. Επικοινωνία του χειρουργικού τομέα με το θάλαμο αναζωογόνησης μέσω εσωτερικής θύρας.
 16. Κατάργηση της θύρας του χειρουργικού ιατρείου προς τον διάδρομο του ορθοπαιδικού ιατρείου, και η επανακατασκευή θύρας στο διάδρομο μετά τη θύρα της αίθουσας χειρουργείου. Διευκολύνεται έτσι η μετακίνηση των βαρέων περιστατικών στην αίθουσα χειρουργείου. Απομάκρυνση συνοδών από τον διάδρομο αυτό, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η επικοινωνία του χειρουργικού σταθμού με τα υπόλοιπα ιατρεία στον άξονα αυτό.
 17. Τοποθέτηση θύρας στην αρχική είσοδο του διαδρόμου μεταξύ παθολογικού και χειρουργικού τομέα και απομάκρυνση συνοδών από τον άξονα αυτό, ώστε να επικοινωνεί άμεσα το χειρουργικό με το παθολογικό ιατρείο και τους υπολοίπους νοσηλευτικούς σταθμούς.
 18. Χρήση του πρώτου διαδρόμου αριστερά μετά την καταγραφή, για την είσοδο των αρρώστων στο νευρολογικό, πνευμονολογικό, και γαστρεντερολογικό ιατρείο.
 19. Εύρεση χώρου αναμονής των προς εξέταση περιπατητικών ασθενών. Τοποθέτηση επαρκούς αριθμού καθισμάτων για τους περιπατητικούς ασθενείς σε όλους τους διαδρόμους έξω από τα ιατρεία, με πρόβλεψη έτσι ώστε να μην να παρεμποδίζεται η διέλευση των φορείων.
 20. Κατασκευή χώρου πλύσης ασθενών (λουτρό), διαμορφωμένου έτσι ώστε να χωράει φορείο. Ο εξαερισμός του χώρου αυτού δεν πρέπει να επικοινωνεί με γειτονικούς χώρους.
 21. Εύρεση χώρου αποθήκευσης των φορείων. Υπάρχει έλλειψη χώρου για ασθενείς σε φορεία, έλλειψη χώρου αποθήκευσης των κενών φορείων, και έλλειψη χώρου βραχείας νοσηλείας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται φορεία στους διαδρόμους και στους χώρους εξέτασης.
 22. Δημιουργία χώρου βραχείας νοσηλείας ασθενών, τμήμα απαραίτητο και αναπόσπαστο από οποιοδήποτε οργανωμένο ΤΕΠ. Ελλείψει αυτού γίνονται πλεονάζουσες εισαγωγές στα τμήματα, εσφαλμένες και χρονικά πιεσμένες ιατρικές εκτιμήσεις, και παράλληλα παραμένουν επί ώρες ασθενείς σε φορείο στο διάδρομο ή εντός των ιατρείων, καταλαμβάνοντας έτσι μια κλίνη επείγοντος περιστατικού. Η μονάδα βραχείας νοσηλείας πρέπει να είναι χώρος ενιαίος, να διαθέτει χώρους υγιεινής, με πλησίον της μονάδας χώρου συλλογής ακαθάρτων και μηχάνημα πολτοποίησης σκοραμίδων μιας χρήσης.
 23. Λειτουργία στον χώρο των τακτικών ιατρείων κατά τη γενική εφημερία παθολογικού, χειρουργικού, και καρδιολογικού ιατρείου, για την αποσυμφόρηση του ΤΕΠ από μη επείγοντα περιστατικά ή ελαφρά πάσχοντες και μικροτραυματισμούς.
 24. Παραμονή ειδικευμένων ιατρών στο ΤΕΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας. Η φυσική παρουσία τους είναι αναγκαία για την ταχύτερη, ορθότερη, και υπεύθυνη διεκπεραίωση των περιστατικών, καθώς και απαραίτητη για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών σε θέματα επείγουσας ειδικής ιατρικής.
 25. Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία του αξονικού τομογράφου στον προβλεπόμενο χώρο του ΤΕΠ. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και καθίσταται επικίνδυνη η μεταφορά των ασθενών μακριά από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ανάμεσα σε υπόγειους κατηφορικούς διαδρόμους και εξωτερικούς χώρους ώστε να πραγματοποιηθεί αξονική ή μαγνητική τομογραφία στο παλαιό κτήριο.
 26. Λειτουργία δύο αξονικών τομογράφων κατά τη γενική εφημερία ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τόσο των περιστατικών από το ΤΕΠ όσο και των νοσηλευόμενων ασθενών από τις κλινικές. Να σημειωθεί ότι υπήρξε ένσταση στην πρόταση αυτή από τους ακτινολόγους, καθώς εκτιμούν ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη τραυματιοφορέων που να μεταφέρουν τα περιστατικά από και προς τον χώρο του αξονικού τομογράφου.
 27. Ανάπτυξη σταθμού πληροφοριών στην είσοδο του χώρου του ΤΕΠ στον προτεινόμενο για κατασκευή χώρο της γραμματείας, ο οποίος να λειτουργεί παράλληλα με αυτόν της κεντρικής πύλης του νοσοκομείου.
 28. Δημιουργία τμήματος γραμματείας του ΤΕΠ στην είσοδο του ΤΕΠ. Οι αρμοδιότητες των εργαζόμενων στο σταθμό αυτό θα είναι, εκτός των άλλων: η διεκπεραίωση εισιτηρίων για νοσηλεία, η χρέωση εντολών εργαστηριακών εξετάσεων,  η διακίνηση προσκλήσεων για εξέταση προς τις διάφορες ειδικότητες, η ανακοίνωση μέσω ηχητικού εξοπλισμού πληροφοριών σχετικά με τη σειρά εξέτασης ασθενών ή με την προσέλευση συνοδών για ενημέρωση, και η λήψη αποτελεσμάτων εργαστηριακών και ακτινολογικών εξετάσεων.
 29. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και λειτουργία του από τη γραμματεία, στο οποίο θα αποθηκεύονται τα στοιχεία και τα αποτελέσματα από την εξέταση των ασθενών. Με το σύστημα αυτό ταυτόχρονα θα συγκροτείται ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς και θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών δεδομένων για επεξεργασία και καλύτερο σχεδιασμό και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (μέσος χρόνος παραμονής των ασθενών στο ΤΕΠ, μέσος ημερήσιος αριθμός περιστατικών ανά ειδικότητα, αριθμός αποχωρήσεων χωρίς εξέταση από ιατρό, και άλλα).
 30. Αρίθμηση των περιστατικών που προσέρχονται στο ΤΕΠ κατά την αρχική καταγραφή τους για την ευκολότερη εύρεση τους και επικοινωνία του προσωπικού.
 31. Έκδοση περικάρπιας ταυτότητας στους βαρέως πάσχοντες από το σταθμό καταγραφής, η οποία θα συνοδεύει τον ασθενή καθ’ όλη την παραμονή του στο ΤΕΠ και θα διευκολύνει το προσωπικό στην ταχεία αναγνώρισή του.
 32. Αρίθμηση κλινών σε όλα τα ιατρεία για ταχύτερη εύρεση ασθενών εντός του χώρου εξέτασης.
 33. Μη μετακίνηση των ασθενών από ειδικότητα σε ειδικότητα, αλλά πρόσκληση για εξέταση της ειδικότητας αυτής στην κλίνη που ευρίσκεται ο άρρωστος.
 34. Κατάργηση της χρήσης του φύλλου καταγραφής ως πρόσκληση για εξέταση και φύλλο ιστορικού και διάγνωσης. Το φύλλο καταγραφής μετακινείται κάθε φορά σε κουτί προς εξέταση από διαφορετική ειδικότητα, με αποτέλεσμα να έχει πρόσθετη πολύωρη αναμονή για κάθε μία εξέταση από ειδικό. Για παράδειγμα, ένας πολυτραυματίας στα χειρουργικά ιατρεία ο οποίος έχει ανάγκη εξέτασης από πέντε χειρουργικές ειδικότητες, αναμένει κάθε φορά στη σειρά για κάθε μία από αυτές, αντί να ειδοποιούνται ταυτόχρονα όλες οι προς εξέταση ειδικότητες. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαίο ειδικό έντυπο για ταυτόχρονη αποστολή προσκλήσεων προς τις διαφορετικές ειδικότητες.
 35. Διάθεση φύλλου εντολής εργαστηριακών και ακτινολογικών εξετάσεων σε μία σελίδα με έτοιμα κουτιά που θα σημειώνονται ή θα κυκλώνονται. Η συμπλήρωση δια χειρός μιας σειράς από εξετάσεις για τους ασθενείς του ΤΕΠ αλλά και των νοσηλευομένων ασθενών οδηγεί σε απώλεια πολύτιμου χρόνου και ενέργειας του προσωπικού σε γραφειοκρατικές κινήσεις ασύμβατες με τη λειτουργία σύγχρονου τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
 36. Τροποποίηση της διάταξης του βιβλίου καταγραφής των περιστατικών ώστε να αναγράφονται η ώρα προσέλευσης και η ώρα εξέτασης, να αφαιρεθεί το τμήμα που αφορά την καταγραφή της διεύθυνσης του ασθενούς, και να προστεθεί περισσότερος χώρος για την καταγραφή κλινικών πληροφοριών κατά την εξέτασή του.
 37. Διάθεση φύλλου ιστορικού με έτοιμες κλινικές και εργαστηριακές πληροφορίες σε κουτάκια, ώστε να μειώνεται ο χρόνος χειρόγραφης καταγραφής των πληροφοριών αυτών. Επισυνάπτεται πρότυπο τέτοιου εντύπου προς μελέτη.
 38. Τοποθέτηση χρωματιστών γραμμών στο δάπεδο ή στους τοίχους που κατευθύνουν τους ασθενείς και επισκέπτες στα κυριότερα σημεία του ΤΕΠ και του νοσοκομείου, δεδομένου της πολυπολιτισμικότητας και μεγάλης ηλικίας πολλών ασθενών. Είναι δυστυχώς πολύ συχνή η εικόνα περιπλανώμενων ασθενών οι οποίοι είναι μακριά από ιατρονοσηλευτική εποπτεία και ταυτόχρονα καθυστερούν το προσωπικό του νοσοκομείου με ερωτήσεις για οδηγίες.
 39. Τοποθέτηση χαρτών του ΤΕΠ και του νοσοκομείου σε κομβικά σημεία και στις εισόδους.
 40. Δημιουργία εξόδων κινδύνου από τα ιατρεία του ΤΕΠ και ανάρτηση σχεδίων εξόδου σε περίπτωση πυρκαγιάς-σεισμού σε πολλαπλά σημεία του χώρου των ΤΕΠ.
 41. Δημιουργία ειδικού χώρου για ενημέρωση των συνοδών για την πορεία των ασθενών και για την ανακοίνωση δυσάρεστων πληροφοριών. Η ενημέρωση αυτή γίνεται είτε στο χώρο των ιατρείων είτε στους διαδρόμους, με αποτέλεσμα να μην τηρείται το ιατρικό απόρρητο και να δημιουργούνται δυσάρεστες εικόνες για τους συγγενείς και τους ίδιους τους ασθενείς.
 42. Πρόσληψη ικανού και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού ασφαλείας σε θέματα αναγνώρισης και αντιμετώπισης εκτάκτων και επικίνδυνων καταστάσεων. Δέσμευση από την υπεύθυνη εταιρία ασφάλειας για παροχή σύντομων μαθημάτων γενικής ιατρικής παιδείας και συμπεριφοράς απέναντι σε ειδικές κατηγορίες ασθενών.
 43. Αυστηρή απαγόρευση εισόδου συνοδών στον χώρο εξέτασης των ασθενών. Σε αντίθετη περίπτωση καταργείται κάθε έννοια ιατρικού απορρήτου, εμποδίζεται  η εργασία του προσωπικού από τις συνεχείς παρεμβάσεις των συνοδών, δημιουργούνται οι συνθήκες για έκθεση του προσωπικού σε σωματική και ψυχολογική βία από τρίτα άτομα, και εμποδίζεται η πρόσβαση του προσωπικού στην κλίνη επείγοντος και βαρέως περιστατικού. Απαγόρευση παραμονής των συνοδών στους διαδρόμους που αποτελούν άξονα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ιατρείων και των ακτινολογικών σταθμών.
 44. Σύνταξη σαφούς διαδικασίας και έκδοση οδηγιών προς τους ιδιώτες υπαλλήλους ασφαλείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας στο ΤΕΠ. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ενημέρωση του προσωπικού ασφάλειας για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο παρέμβασής τους, καθώς και για τον τρόπο συνεργασίας τους με τις αστυνομικές αρχές.
 45. Απομάκρυνση από τον χώρο των ΤΕΠ των παράνομων «αποκλειστικών συνοδών». Τα άτομα αυτά εργάζονται σαν αποκλειστικοί νοσηλευτές χωρίς ανάλογο πτυχίο και υγειονομικό έλεγχο, και ως εκ τούτου αφαιρούν το δικαίωμα εργασίας από τα άτομα της νόμιμης υπηρεσίας, δυσχεραίνουν το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο με την παρέμβασή τους στην μη επαγγελματική φροντίδα των ασθενών, και συχνά προκαλούν μη αναστρέψιμες επιπλοκές στην υγεία των αρρώστων.
 46. Διάθεση τυπωμένων έντυπων με συνήθεις πληροφορίες, είτε ιατρικές (π.χ. οδηγίες περιποίησης τραυμάτων, οδηγίες εξόδου κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, έντυπο προώθησης εθελοντικής αιμοδοσίας ή έκδοσης κάρτας δότη οργάνων) είτε διοικητικές (π.χ. διαδικασία χρέωσης εξετάσεων, απαραίτητα έντυπα για εισαγωγή, διαδικασία λήψεως αντίγραφου πρακτικού εξέτασης ή αντίγραφου ιατρικών εξετάσεων, ενημερωτικό φυλλάδιο για τη διαδικασία εξέτασης στα τακτικά ιατρεία ή για τη διενέργεια τακτικής εργαστηριακής ή απεικονιστικής εξέτασης).
 47. Απαγόρευση εισόδου στα ΤΕΠ και στο νοσοκομείο εν γένει των διανομέων διαφημιστικών εντύπων που αφορούν ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. Το κολάζ των εντύπων δίδει άσχημη εικόνα στον χώρο των ΤΕΠ και των διαδρόμων. Ταυτόχρονα η είσοδος των υπαλλήλων αυτών σε χώρους νοσηλευόμενων έρχεται αντίθετη με το ιατρικό απόρρητο και δίδει αφορμή εισόδου στο νοσοκομείο ατόμων που προβαίνουν σε μικροκλοπές. Ορισμένα παρεχόμενα είδη (όπως ξαπλώστρες και τηλεοράσεις με βάσεις) δυσχεραίνουν τη μετακίνηση του προσωπικού στους χώρους νοσηλείας και την άμεση πρόσβαση στην κλίνη του ασθενούς σε περίπτωση επείγοντος συμβάντος.
 48. Προμήθεια εξοπλισμού για ηλεκτρονική λήψη αποτελεσμάτων ακτινολογικού (αξονικές τομογραφίες, ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα). Η μετακίνηση του ιατρικού προσωπικού για την λήψη των αποτελεσμάτων αυτών έχει ως αποτέλεσμα να απουσιάζει το προσωπικό αυτό συχνά από το ιατρείο. Αντίστοιχα, η τηλεφωνική ενημέρωση για τα αποτελέσματα που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ελλείψεως χρόνου εκθέτει τον ασθενή σε κίνδυνο λήψεως λανθασμένων για την υγεία του αποφάσεων από τους κλινικούς ιατρούς.
 49. Εγκατάσταση συστήματος με οβίδες για τη διακίνηση εργαστηριακών δειγμάτων και εγγράφων σε όλα τα ιατρεία του ΤΕΠ και τους νοσηλευτικούς σταθμούς των κλινικών του νοσοκομείου, και μέριμνα για επαρκή αριθμό οβίδων για τις ανάγκες τις γενικής εφημερίας.
 50. Εξοπλισμός με ηλεκτροκαρδιογράφους σε όλους τους νοσηλευτικούς σταθμούς του ΤΕΠ, του νοσοκομείου, και στο χειρουργείο. Εξάλειψη της μοναδικής για την Αττική εικόνας νοσοκόμου με τροχήλατο να μετακινείται από το ΤΕΠ προς κάποια κλινική, δημιουργώντας πολύλεπτη αναμονή για ηλεκτροκαρδιογράφημα στους ασθενείς και των δύο νοσηλευτικών σταθμών.
 51. Σαφής διαχωρισμός ανελκυστήρων σε αυτούς για το προσωπικό και αυτούς για τους ασθενείς και επισκέπτες. Παροχή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ηλεκτρονικών καρτών για την πρόσβαση σε ορισμένους ανελκυστήρες επείγουσας ανάγκης, όπως αυτές που σήμερα διατίθενται σε τραυματιοφορείς του χειρουργείου και διοικητικό προσωπικό. Να σημειωθεί, για παράδειγμα, ότι για την πρόσβαση του εφημερεύοντος αναισθησιολόγου σε επείγον περιστατικό που έχει ανάγκη διασωλήνωσης στον όγδοο όροφο μεσολαβεί συνήθως πολύλεπτη αναμονή στους ανελκυστήρες και ανάγκη ανάβασης έξι ορόφων με τα πόδια.
 52. Διάθεση ρούχων εφημερίας σε όλους τους εφημερεύοντες – εξάλειψη ανάγκης για κατ’ οίκον καθαρισμό ρουχισμού εμποτισμένου με βιολογικά υγρά και παθογόνα. Ταυτόχρονα έτσι αντιμετωπίζεται η έλλειψη ιματισμού στα χειρουργεία από την διάθεση αυτού στους εφημερεύοντες.
 53. Διάθεση μικρού γεύματος (σάντουιτς – χυμός) σε όλους τους εφημερεύοντες – εξάλειψη ανάγκης απομάκρυνση του προσωπικού από το ΤΕΠ για τη διενέργεια διαλείμματος στο κυλικείο ή σε μαγαζιά εκτός νοσοκομείου.
 54. Εφαρμογή ελαστικού ωραρίου τραπεζαρίας. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των εφημερίων καθιστούν πολλές φορές αδύνατο να ακολουθήσει κανείς το πρόγραμμα της τραπεζαρίας, αλλά και αδύνατο να βρει χρόνο να αναζητήσει γεύμα αλλού.
 55. Παροχή πληροφοριών ή αυτόματη σύνδεση με τους φορητούς βομβητές από το τηλεφωνικό κέντρο – εξάλειψη ανάγκης αναζήτησης τους σε φυλλάδια ή μέσω νοσηλευτικών σταθμών. Ενημέρωση του κέντρου για τις εφημερεύουσες ανά ημέρα κλινικές. Για παράδειγμα, σε επείγουσα ανάγκη εύρεσης καρδιολόγου, η σημερινή απάντηση του τηλεφωνικού κέντρου είναι η εκ νέου κλήση σε δύο νοσηλευτικούς σταθμούς των δύο κλινικών για εύρεση του ασύρματου του εφημερεύοντος (που λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας μπορεί να μην υπάρχει τη δεδομένη στιγμή απάντηση από τους νοσηλευτές στους σταθμούς αυτούς).
 56. Προμήθεια επαρκούς αριθμού βομβητών-ασύρματων τηλεφώνων ώστε να είναι στη διάθεση καθενός από τους εφημερεύοντες. Δεν είναι αποδεκτό να βασίζεται η ορθή λειτουργία του ΤΕΠ σε ενδοεπικοινωνία του προσωπικού μέσω προσωπικών κινητών τηλεφώνων, τα οποία μάλιστα στον χώρο του ΤΕΠ συχνά δεν είναι λειτουργικά.
 57. Εγκατάσταση θαλάμου θέρμανσης ενδοφλέβιων ορών στα χειρουργικά ΤΕΠ και στην αίθουσα αναζωογόνησης.
 58. Κατασκευή επαρκούς αριθμού και σχεδιασμός για εύκολη πρόσβαση σε χώρους υγιεινής στο ΤΕΠ, ξεχωριστούς για ασθενείς, επισκέπτες, και προσωπικό.
 59. Εύρεση λύσης για τη μείωση του αριθμού των απαραίτητων φιαλιδίων για έκθεση ομάδας αίματος και διασταύρωσης αίματος από την αιμοδοσία. Η ανάγκη αποστολής 4 φιαλιδίων (πλέον των 12ml) αίματος για την εξέταση αυτή είναι ιδιαίτερα δυσχερής σε βαρέως πάσχοντες, και οδηγεί το προσωπικό να κάνει πολλαπλές φλεβοκεντήσεις ή να αναζητά κεντρική φλεβική πρόσβαση ώστε να ληφθεί επαρκής ποσότητα αίματος.
 60. Απαγόρευση καπνίσματος έξω από τον χώρο των ΤΕΠ και σε κάθε είσοδο του νοσοκομείου. Δεν είναι αποδεκτό οι ασθενείς και το προσωπικό να εκτίθενται σε ένα σύννεφο καπνού κάθε φορά που είναι απαραίτητη η μετάβασή τους από τις εισόδους του νοσοκομείου.
 61. Προγραμματισμός κυλιόμενης αντικατάστασης του προσωπικού στο πέρας κάθε βάρδιας. Υπάρχουν σήμερα δύο χρονικές περίοδοι όπου πραγματοποιείται η αλλαγή βάρδιας μεταξύ των νοσηλευτών, τραυματιοφορέων, και υπαλλήλων ασφάλειας, όπου υπάρχει πλήρης απουσία του αντίστοιχου προσωπικού στο ΤΕΠ.
 62. Διάθεση 24ωρης πρόσβασης των ασθενών σε κοινωνικούς λειτουργούς στον χώρο των ΤΕΠ. Συχνή είναι δυστυχώς η εικόνα ασυνόδευτου αρρώστου ο οποίος μετά το πέρας της εξέτασής του χρειάζεται να παραμένει όλη τη νύκτα σε φορείο του ΤΕΠ, ώστε κατά την πρωινή προσέλευση του κοινωνικού λειτουργού να του δοθεί τρόπος επιστροφής στην οικία του.
 63. Επανεξέταση στο σύνολο των χώρων του ΤΕΠ του κλιματιστικού συστήματος, ελέγχου των φίλτρων, και των συνθηκών θερμοκρασίας, υγρασίας, και αερισμού. Είναι πολυάριθμες οι διαμαρτυρίες εργαζομένων και συνοδών για αποπνικτική ατμόσφαιρα στις συνθήκες της γενικής εφημερίας.

 

 

Η αξιοποίηση των παραπάνω προτάσεων και η ιδανική λειτουργία του ΤΕΠ δεν είναι εφικτά αν δεν εφαρμοσθεί ο θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας, με ανάκαμψη της ροής των μη επειγόντων περιστατικών στο εφημερεύον ΤΕΠ, και αν δεν γίνει αναδιάταξη του υγειονομικού χάρτη του νοσοκομείων της Αττικής.

 

Με εκτίμηση,

Παπανδρέου Σ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.