Απαλλαγή αναδρομικών από εισφορά αλληλεγγύης

 

ΟΕΝΓΕ: Ανακοίνωση για την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών

Αθήνα 26 Ιουνίου 2019

Α.Π: 9593

Μετά από παρέμβαση της ΟΕΝΓΕ (16/5/2019) εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την οποία τα καταβληθέντα ποσά αναδρομικών των νοσοκομειακών γιατρών μεταφέρθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS από τον κωδικό 619 στον κωδικό 617 ως ποσά αποδοχών απαλλασσόμενα από πρόσθετη φορολόγηση και από καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης. Όμως η εισφορά αλληλεγγύης σε πολλές περιπτώσεις είχε ήδη παρακρατηθεί από τις υπηρεσίες μισθοδοσίας των νοσοκομείων και των ΥΠΕ κατά την καταβολή των αναδρομικών αυτών κυρίως όσον αφορά συναδέλφους στους οποίους η καταβολή των αναδρομικών πιστώθηκε τον Δεκέμβριο 2018.

Απαιτείται ρύθμιση για την επιστροφή στους νοσοκομειακούς γιατρούς της ήδη παρακρατηθείσας εισφοράς αλληλεγγύης είτε από τις υπηρεσίες μισθοδοσίας (με συμπληρωματική μισθολογική καταβολή των παρακρατηθέντων) ή από την ΑΑΔΕ (με συμψηφισμό κατά την φορολογική εκκαθάριση).

Αναμένουμε τις σχετικές άμεσες ενέργειές σας.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
II. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’
ΤΜΗΜΑ Α’
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’
ΤΜΗΜΑ Ζ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103375315 -6
Fax: 2103375001
E-Mail: 
Url: www.aade.gr

Ε 2138/2019

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στα εφάπαξ ποσά κάποιων δικαιούχων των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από τις υπηρεσίες μισθοδοσίας νοσοκομείων καθώς και από δικαιούχους αναδρομικών εισοδημάτων ειδικών μισθολογίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 – 15 του ν. 4585/2018, προέκυψε ότι σε κάποιους φορείς οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας λανθασμένα παρακράτησαν ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά παρέκκλιση των οδηγιών της Διοίκησης (ΠΟΛ.1152/2017 εγκύκλιός μας).

2. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κάποιων δικαιούχων των αναδρομικών εισοδημάτων ειδικών μισθολογίων του ν.4585/2018, που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν κατά τα ανωτέρω, απαιτείται αποστολή από τους φορείς εκ νέου του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων, στο οποίο τα ποσά αυτά θα προστεθούν στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε στις τακτικές αποδοχές τους. Οι φορολογούμενοι θα υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις, εντός του τρέχοντος έτους (παρ. 5 άρθρου 4 της απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α. 1041/2019), ώστε με την εκκαθάριση της δήλωσης η λανθασμένη παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης να ληφθεί υπόψη για λογαριασμό του φορολογούμενου και να συμψηφιστεί έναντι της συνολικώς οφειλόμενης βάσει της δήλωσης.

3. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι μετά την παρέλευση της εμπρόθεσμης προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, οι πιο πάνω τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν για τον λόγο αυτό, υποβάλλονται υποχρεωτικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. με χειρόγραφη βεβαίωση που θα εκδοθεί από τον φορέα και στην οποία θα αναγράφεται εμφανώς το εν λόγω ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε αχρεωστήτως.

4. Τέλος, για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έγινε λανθασμένα παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν έχουν τακτικές αποδοχές εντός του έτους 2018, ο φορέας που εσφαλμένα διενήργησε την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υποχρεούται με αίτηση του προς τη Δ.Ο.Υ. όπου την απέδωσε να απαιτήσει την επιστροφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, προκειμένου στην συνέχεια αυτή να επιστραφεί στον δικαιούχο του εισοδήματος.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.