Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας Νοσηλευτών εκτός Δημοσίου

 

Δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα υπ.αρ.69 (Τεύχος Α΄ 127/13.07.2016) που προβλέπει τα σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα.

[Πατήστε εδώ ή στην παραπάνω εικόνα για να δείτο το ΠΔ 69 Α’ 127/2016 σε μορφή pdf.]

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ποιους υπαλλήλους αφορά:

α) δημόσιοι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας).

β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Υπαλληλικού Κώδικα.

γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων-Ν. 3584/2007 (Α’ 143)

2. ΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

  1. Αναγνωρίζεται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων. (Να σημειωθεί ότι ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη- βλ και πρόσφατες διατάξεις Νόμου 4354/2015 και σχετικές αναρτήσεις μας για το θέμα)
  2. Η υπηρεσία πρέπει να έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, μετά τη μονιμοποίησή τους.
  3. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως.
  4. Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος.
  5. Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
  6. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. ΠΟΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ:

Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνίσταται σε: α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

4. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

Η προϋπηρεσία πρέπει:

α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας /εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,

β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5.

5. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ της προϋπηρεσίας

Κατά το άρθρο 5, η συνάφεια του αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρίνεται (από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο) σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόνκατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν. 

6. ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

  1. Υποβολή αίτησης:

Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί.

Οι έννομες συνέπειες που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής του υπαλλήλου.

Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

  1. Δικαιολογητικά

Η αίτησή του υπαλλήλου, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθαδικαιολογητικά:

Α. Για ελεύθερους επαγγελματίες και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή:

α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο- εν προκειμένω από την Ένωση Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Ελλάδος, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος- όπως ισχύει για τους Νοσηλευτές δυνάμει του Νόμου 3252/2004

β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Β. Για τους παρέχοντες μισθωτή υπηρεσία:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.

β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.

γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.

  1. Διαδικασία στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών και αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωσησύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας του άρθρου 2 πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμόςτης ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.

7. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλους ισχύουν οι προθεσμίες του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 4.

8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- 13/7/2016.

Πηγή: enne.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.